Handelsbetingelser

 1. Anvendelse 
  1. Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle salgsaftaler og går forud for købers eventuelle indkøbsbetingelser. Fravigelse kræver skriftligt samtykke fra Hydrosafe.
  2. Købers egne betingelser finder ikke anvendelse. Ej heller i tilfælde, hvor Køber i ordrebekræftelser, på fakturaer eller på lignende måde henviser til egne eller andre betingelser.
  3. Hydrosafe, er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
 2. Priser og levering
  1. Medmindre andet er anført, er alle priser eksklusive moms. Ved salg fra lager gælder de priser, som fremgår af Hydrosafe’s til enhver tid gældende prisliste eksklusive moms.
  2. Hydrosafe forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der inden levering pålægges Hydrosafe nye eller forøgede omkostninger bl.a. som følge af ændringer i toldsatser, skatter, afgifter, valutakurser, råvarepriser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandøren.
  3. Levering sker til købers indtastede adresse ved bestilling. Adressen vil fremgå af ordrebekræftelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel.
  4. Hydrosafe kan pålægge et miljøtillæg i henhold til den valgte leveringsmetode. Miljøtillægget faktureres særskilt til køber og kan ikke betales kontant ved modtagelsen.
  5. Ved faktura fremsendt i papirform opkræves køber et faktureringsgebyr pr. fremsendt papirfaktura. Faktura via hydrosafe.dk og mail medfører ikke gebyr.
  6. Hydrosafe kan efter eget valg foretage delleverancer og delfaktureringer.
  7. Det er kun muligt at bestille en prøvepakke fra Hydrosafe pr. CVR nr
   Hydrosafe gemmer information for hvert benyttede CVR nr, i henhold til Hydrosafe’s gældende privatlivspolitik. Hvis selv samme CVR nr. prøver at bestille en prøvepakke mere end en gang, vil ordren ikke kunne gennemføres.
 3. Fortrydelsesret
  1. Ved køb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon eller Internettet, har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret. Køber har altså 14 dages fortrydelsesret fra den dag, Køber bestiller varerne. Fortrydelsesretten kan kun benyttes, hvis varen returneres i væsentlig samme stand og mængde. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis Køber bruger varen på en måde, som forringer salgsværdien væsentligt. Hvis Køber fortryder sit køb, kan Køber enten nægte modtagelse af pakken eller sende varen retur til:

   Hydrosafe ApS
   H.P Hansens Plads 32
   4200 Slagelse

  2. Ved returnering skal køber vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt af Hydrosafe
  3. Nægter Køber modtagelsen af pakken, eller lader være med, at afhente den på posthuset/pakkeshoppen, vil Køber blive opkrævet forsendelsesudgiften for at PostNord/GLS el. Lign. returnerer pakken til Hydrosafe.
  4. Hydrosafe anbefaler, at varen returneres via PostNord/GLS el. lign, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i deres system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Hydrosafe. Yderligere har Køber mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted. Ved returnering er Køber ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind og Køber bærer risikoen for varen, fra tidspunktet for varens levering.
  5. Køber skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, Køber har meddelt os, at Køber ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives til info@hydrosafe.dk.
   I din meddelelse skal Køber gøre Hydrosafe tydeligt opmærksom på, at Køber ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
  6. Hydrosafe kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil Hydrosafe har modtaget varen retur, medmindre Køber inden da, har fremlagt dokumentation for at have returneret den.
  7. For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til PostNord/GLS el. lign. senest 14 dage efter modtagelsen.
  8. Varer, som er fremstillet efter Købers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg så som firmanavn, hjemmeside, telefon nr. el lign. er frataget fortrydelsesretten.
 4. Forsinkelse 
  1. Forskydes det aftalte leveringstidspunkt med op til 3 dage, anses levering for rettidig, og giver dermed ikke køber ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser.
  2. Såfremt levering ikke har fundet sted mere end 3 dage efter det aftalte leveringstidspunkt har køber valget mellem at forlange det købte leveret eller at hæve købet, idet sådan forsinkelse anses for væsentlig.
  3. For så vidt angår værks- og skaffeleverancer inden for OEM fastsættes leveringstidspunktet efter Hydrosafe og Hydrosafe’s leverandørs bedste skøn. Leveringstidspunktet er uden forbindende og forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve købet i henhold til punkt 4.2 eller kræve erstatningsleverance. Eventuel udskydelse af det fastsatte leveringstidspunkt vil blive informeret til køber hurtigst muligt efter Hydrosafe har fået kendskab hertil.
  4. Hvis forsinkelse med levering skyldes nogen omstændighed, som i henhold til punkt 11.1 udgør en ansvars-frihedsgrund eller skyldes købers handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Leveringstiden forlænges selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindelige aftalte leveringsfrist.
  5. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 4.2 er køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra Hydrosafe, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af forsinkelsen, dog ikke udover fakturaværdien for den forsinkede del af leverancen.
  6. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den forsinkede leverance.
  7. Hydrosafe hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.
  8. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod Hydrosafe som følge af forsinkelse.
 5. Betalingsbetingelser
  1. Betaling skal senest være Hydrosafe i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato.
  2. Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Hydrosafe morarenter af det skyldige beløb med 2,25 % pr. påbegyndt måned. Renter tilskrives købers konto og betales forud for anden gæld.
  3. Køber er ikke berettiget til at bringe Hydrosafe ’s krav på købesum til ophør ved modregning eller til at udøve tilbageholdsret, uanset om købers krav måtte hidrøre fra nærværende eller andre retsforhold mellem parterne.
  4. Hydrosafe har ved forsinket betaling ret til at suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber vedrørende den relevante leverance samt eventuelt andre retsforhold parterne imellem.
  5. Herudover er Hydrosafe berettiget til at hæve aftalen vedrørende den relevante leverance samt kræve erstatning for det af Hydrosafe’s lidte tab, såfremt betaling af forfaldne beløb ikke er sket 30 dage efter forfaldstid.
  6. Hydrosafe er endvidere berettiget til på ethvert tidspunkt at indhente kreditoplysninger om køberen og nægte levering ved utilfredsstillende kreditvurdering. Såfremt en ordre er delleveret på tidspunktet, hvor kreditvurdering skønnes utilfredsstillende, og kunden ikke stiller sikkerhed eller forudbetaler, er Hydrosafe berettiget til at tilbagetage de leverede ydelser så vidt muligt.
 6. Ejendomsret og ejendomsforbehold
  1. Hydrosafe forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger og renter er betalt af køber, eller der er stillet betryggende sikkerhed.
  2. Risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse overgår til køber ved levering.
  3. Tegninger, specifikationer, beskrivelser mv. til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf, som overlades køber før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Hydrosafe ’s ejendom. Tegninger mv. må ikke uden Hydrosafe ’s tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer og må ikke af køber kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. På købers forlangende skal Hydrosafe vederlagsfrit forsyne ham med et eksemplar af den foreliggende instruktion.
 7. Immaterielle rettigheder 
  1. Hvis køberen videresælger de købte varer, skal disse markedsføres og sælges under de af Hydrosafe anviste varemærker. Køberen må ikke benytte Hydrosafe ’s navn eller varemærker på en måde, der giver kunderne eller tredje-mænd indtryk af, at køberen kan forpligte eller er en del af/associeret med Hydrosafe.
  2. Køberen må ikke anvende Hydrosafe ’s varemærke i forbindelse med markedsføring eller salg af varer, der ikke stammer fra Hydrosafe.
  3. Køberen er ikke berettiget til at oprette hjemmesider med domæne-registrering med anvendelse af ”Hydrosafe ”-navnet.
 8. Ansvarsfrihed 
  1. Oplysninger fra Hydrosafe ’s side er alene af vejledende art og kan derfor ikke påføre Hydrosafe et rådgiveransvar.
  2. Hvis det indkøbte skal inkorporeres af køberen i dennes eller tredjemands produkter, og det viser sig, at det købte ikke fungerer tilfredsstillende i disse produkter, bærer køberen selv ansvaret herfor, hvis det købte opfylder de aftalte specifikationer.
 9. Mangler og reklamation
  1. Køber er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af leverancen med henblik på konstatering af manko eller andre synlige fejl. Reklamation herover skal ske inden 8 dage fra levering. I modsat fald er køber afskåret fra senere at gøre sådanne mangler gældende.
  2. Hydrosafe forpligter sig til inden for en periode på 24 måneder regnet fra leveringsdagen at afhjælpe varer, der er mangelfulde på grund af fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling. Sådan afhjælpning sker efter Hydrosafe ’s valg ved reparation eller om levering. Hydrosafe er ligeledes berettiget til som alternativ til reparation eller om levering at udstede kreditnota til køber udgørende den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af Hydrosafe ’s mangelafhjælpningsforpligtelse.
  3. Reklamationer vedrørende mangelfulde varer skal foretages skriftligt og uden ugrundet ophold efter manglen er eller burde være opdaget. Undlader køber dette, fortaber køber sig retten til afhjælpning i henhold til punkt 9.2.
  4. Hydrosafe afgør om afhjælpning skal ske på det sted, hvor den mangelfulde vare er installeret eller hos Hydrosafe. Såfremt afhjælpning sker ved returnering til Hydrosafe, skal mangelfulde dele på forlangende indsendes fragtfrit til Hydrosafe. Returnering efter afhjælpning sker i så fald for Hydrosafe’s regning og risiko.
  5. Hvis Hydrosafe ikke foretager afhjælpning inden rimelig tid efter, at køber har reklameret i henhold til punkt 9.4, har køber ret til ved skriftlig meddelelse til sælger at hæve aftalen for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
  6. I tilfælde af ophævelse i medfør af punkt 9.5. er køber berettiget til at kræve allerede erlagt købesum retur fra Hydrosafe, samt kræve erstatning for direkte dokumenterede tab som følge af manglen, dog ikke udover fakturaværdien for den mangelfulde del af leverancen. Såfremt køber ikke hæver aftalen, har køber ikke ret til nogen erstatning i anledning af den mangelfulde leverance.
  7. Køber kan ikke udover ovennævnte gøre andre beføjelser gældende mod sælger som følge af mangler.
 10. Produktansvar
  1. Hydrosafe er kun ansvarlig for personskade hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Hydrosafe eller andre, som Hydrosafe har ansvaret for.
  2. Hydrosafe er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens varerne er i køberens besiddelse. Hydrosafe er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Hydrosafe ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade
  3. I den udstrækning Hydrosafe måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Hydrosafe skadesløs i samme omfang som Hydrosafe ’s ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
  4. Hydrosafe hæfter ikke for driftstab, avancetab, konventionalbod, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.
 11. Force Majeure
  1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom hackerangreb, virusangreb, sundhedskriser, epidemier, brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
 12. Ansvarsfraskrivelse 
  1. Ovennævnte punkter indeholder bestemmelser, efter hvilke Hydrosafe fraskriver sig et ansvar. Køber bør selv tegne forsikring i det omfang, køber ønsker at sikre sig mod sådanne tab, eller køber må indregne risikoen for tab i sin avance.
 13. Rabatkoder
  1. Rabatkoderne må gerne bruges flere gange og kan godt kombineres med tilbud eller kampagner.
  2. Videreformidling af rabatkoder er accepteret, så længe rabatkoderne ikke publiceres uden samtykke fra Hydrosafe.
 14. Lovvalg og værneting
  1. Enhver uoverensstemmelse om forhold omfattet af nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal behandles i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog undtaget den internationale købelov (CISG).
  2. Alle tvister, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved dansk domstol ved sælgers hjemting, bortset fra de i AB 92/ABT 93 § 10, stk. 4, jf. § 5, stk. 5 henholdsvis AB 18 § 12, stk. 5, jf. § 8, stk. 4 og 5 nævnte tilfælde, jf. punkt 11 ovenfor.

Værsgo! Skriv din mail og få adgang

Ved at skrive din email accepterer du at vi må kontakte dig ifm. det ønskede download. Data bruges alene til statistisk formål og kun af Hydrosafe iht. vores Privatlivspolitik. Du kan altid ændre præferencer og frit afmelde dig. 

You have Successfully Subscribed!

Værsgo! Skriv din mail og få adgang

Ved at skrive din email accepterer du at vi må kontakte dig ifm. det ønskede download. Data bruges alene til statistisk formål og kun af Hydrosafe iht. vores Privatlivspolitik. Du kan altid ændre præferencer og frit afmelde dig. 

You have Successfully Subscribed!

Værsgo! Skriv din mail og få adgang

Ved at skrive din email accepterer du at vi må kontakte dig ifm. det ønskede download. Data bruges alene til statistisk formål og kun af Hydrosafe iht. vores Privatlivspolitik. Du kan altid ændre præferencer og frit afmelde dig. 

You have Successfully Subscribed!

Vores håndtag kommer til minilæssere!

Skriv dig op og modtag en speciel rabat når håndtaget udkommer.

Tusind tak. Vi tager kontakt til dig senere for mere information.

0
Kurv
Kurven er tom
Tilføj kode